Office for Governance

Aktivitetet kundër korrupsionit - ZQM

 • 1. Qeverisja e Mirë
 • 2. Grupi punues ndërministror kundër korrupsionit
 • 3. Strategjia kundër korrupsionit
 • 4. Ligji kundër korrupsionit
 • 5. Plani i veprimit kundër korrupsionit
 • 6. Agjencia kundër korrupsion
 • 7. Transparenca
 • 8. Fushata publike kundër korrupsionit
 • 9. Bashkëpunimi ndërkombëtar i Qeverisë në luftën kundër korrupsionit

Link: http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,88

 

Kundërtrafikimi - ZQM

ZQM/ZKM, si degë e agjencive ekzekutive të institucioneve të Kosovës, me mandat për monitorimin dhe këshillimin e ministrive, hartimin dhe rekomandimin e politikave në fushat e qeverisjes së mirë, të drejtave të njeriut, mundësive të barabarta dhe çështjeve gjinore, dhe me mandat për të këshilluar dhe rekomanduar Kryeministrin e Kosovës dhe ministritë, ka pasur rolin kryesor në udhëheqjen e aktiviteteve për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore, nën strukturën e IPVQ-ve.

Që nga themelimi, në mars të vitit 2002, ZQM-ja ka pasur një qasje proaktive në trajtimin e çështjeve kundër trafikimit në Kosovë, brenda fushëveprimit të kompetencave të transferuara, duke përjashtuar shtyllën e drejtësisë dhe policisë, që edhe në vitin 2005 ende mbetet nën kompetencat e rezervuara për PSSP-në.
Gjithashtu, ZQM-ja, e përkrahur nga agjencitë Save the Children, UNICEF, Qendra për Mbrojtje të Grave dhe Fëmijëve, OSBE, UNMIK dhe IOM, në tetor të vitit 2003, ZKQM-ja organizoi Konferencën e Kosovës për Luftimin e Trafikimit me qëllim të bashkimit të të gjitha institucioneve dhe fillimit të hartimit të një strategjie të gjerë dhe planit të veprimit të Kosovës.

Link:  http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,88

 

Ligji kundër diskriminimit - ZQM

Krijimi i mekanizmave institucional dhe nxjerrja e akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit Kundër Diskriminimit

Ligji kundër diskriminimit është miratuar nga Kuvendi i Kosovës me amendamentet shtesë, më 30 korrik, 2004. Ky Ligj është shpallur nga PSSP-ja më 20 gusht, 2004, dhe ka hyrë në fuqi një muaj pas shpalljes. Aprovimi i Ligjit kundër diskriminimit paraqet një begatim të sfondit ligjor në kontekst të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në Kosovë. Po ashtu, Qeveria e Kosovës, në përputhje me obligimet që dalin nga neni 12, pika 12.3 i Ligjit kundër diskriminimit, ka nxjerrë aktet përkatëse nënligjore për zbatimin e dispozitave të këtij ligji. Në kontekst të zbatimit të Ligjit kundër diskriminimit është punuar edhe në vendosjen dhe krijimin e mekanizmave institucional, që do të veprojnë në funksion të zbatimit të legjislacionit, të miratuara nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës.

 

 • 1. Plani gjithëpërfshirës i veprimit për zbatimin e Ligjit kundër diskriminimit
 • 2. Udhëzimi Administrativ nr. 04/2006, për zbatimin e Ligjit kundër diskriminimit
 • 3. Promovimi i ligjit kundër diskriminimit dhe ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të lartë komunal

Link: http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,85

 

KUNDËR DISKRIMINIMIT

Kuvendi i Kosovës

Duke u bazuar në Rregulloren nr.2001/9, të datës 15 maj 2001, mbi Kornizën

Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, posaçërisht në dispozitat e

Kreut 3.1, 3.2 dhe 5.7 dhe më tutje,

Duke patur parasysh rëndësinë e përkrahjes së bashkëjetesës, mbrojtjes të së drejtave të

njeriut, përfaqësimit të drejtë të popullit të Kosovës në procesin e ngritjes dhe zhvillimit

të institucioneve demokratike të vetëqeverisjes, sigurimin e trajtimit të barabartë dhe

duke siguruar që nxjerrja e rregullave mbi këto çështje të jetë në përputhje me standardet

dhe normat përkatëse Europiane dhe ndërkombëtare,

Miraton: LIGJIN KUNDËR DISKRIMINIMIT

Link: http://www.handi-kos.org/trunk/modules/news/files/Ligji%20kundr%20diskriminimit.pdf

 

Strategjia për të drejtat e njeriut në Kosovë

Është në proces e sipër hartimi i Strategjisë për të Drejtat e Njeriut në Kosovë. Qëllimi kryesor i përpjekjeve të Qeverisë së Kosovës për të drejtat e njeriut është të siguroj respektimin dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, e që bëhet duke siguruar respektimin e plotë të të drejtave të njeriut, njohjen më të mirë dhe vetëdijesimin, si dhe përmirësimin e koordinimit të aktiviteteve në përkrahje të drejtave të njeriut.

 

 • 1. Të drejtat e gruas dhe barazia gjinore
 • 2. Vizita Shtëpisë korrektuese-edukative
 • 3. Integrimi i minoriteteve dhe dialogu ndëretnik
 • 4. Debati –“Sfidat dhe mundësitë në integrimin e gruas RAE në Kosovë”
 • 5. Debati - “Gjendja e Komunitetit Rom në Kosovë”
 • 6. Konferenca regjionale në Bukuresht
 • 7. Tryeza e rrumbullakët regjionale
 • 8. Fushata: “Për të gjithë shkrim dhe lexim”
 • 9. Konferenca lidhur me zhvillimin e strategjisë RAE
 • 10. Strategjia për integrimin e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas
 • 11. Mediet minoritare
 • 12. Organizimi i vizitave në komuna
 • 13. Të drejtat e njeriut dhe dialogu ndëretnik

Link: http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,86

 

Të drejtat e fëmijëve - ZQM

 

 • 1. Komiteti ndërministror për të drejtat e fëmijëve
 • 2. Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve
 • 3. Java arsimit për të gjithë - 24-30, prill,2006

Link:  http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,89

 

Të drejtat e njeriut - ZQM

Respektimi i parimeve dhe standardeve të të drejtave të njeriut është garanci thelbësore për sundimin e ligjit dhe demokracisë. ZQM-ja ka mbetur e angazhuar dhe e përkushtuar për të krijuar politika të qëndrueshme dhe sistem e struktura të mbikëqyrjes dhe zbatimit të ligjeve.

 

 • 1. Themelimi i Njësive për të Drejtat e Njeriut
 • 2. Përshkrimi i detyrave për Programin për ndërtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve për Njësitë e të Drejtave të Njeriut në nivelin e Ministrive
 • 3. Zbatimi i Programit të trajnimit për zhvillimin Profesional të NJDNJ-ve
 • 4. Udhëzimi Administrativ për të Drejtat e njeriut në Qeverinë e Kosovës
 • 5. Struktura e njësive për të drejtat e njeriut në Qeverinë e Kosovës

Link: http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,84

 

Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar-ZQM

Themelimi i Këshillit Nacional për Personat me Aftësi të Kufizuar

 

 • 1. Konferenca në kuadër të Projektit Cards
 • 2. Aktivitete të Ministrisë së Arsimit në sferën e personave me aftësi të kufizuar
 • 3. Shëndeti mendor
 • 4. Konkluzione të përgjithshme me rëndësi për fushën e aftësisë së kufizuar në Kosovë

Link:  http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,90

 

Zyra për Qeverisje të Mirë

Zyra Këshillëdhënëse për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabartë dhe Çështje Gjinore- (ZQM)

 

Mandati dhe Përgjegjësitë e Zyrës

Prioritetet e Zyrës për 2009

Zyra për Qeverisje të Mirë shërben si Sekretariat dhe Njësi koordinuese për trupa dhe mekanizma të ndryshëm Qeveritaryra për Qeverisje të Mirë shërben si Sekretariat dhe Njësi koordinuese për trupa dhe mekanizma të ndryshëm Qeveritar


Link:  http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,51

 

 

 

 


The-Strategy.org is a service to civil society, government, international and local stakeholders to support implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, which is the Kosovo government’s contract with these communities.This website has received support from the Czech Development Agency and People in Need, and is implemented by Balkan Sunflowers Kosova.