Annual Report from OGG

Ky Raport është përpiluar nga stafi i Zyrës për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit, me vendim të Qeverisë, Nr. 03/100 më 23.12.2009 dhe me vendim me Nr.
056/2010 më 15.07.2010. Raporti është përgatitur në bashkëpunim me Njësitë për të Drejtat e Njeriut në Ministritë e Qeverisë së Kosovës, si dhe në bashkëpunim të
ngushtë ndërinstitucional me aktorët më të rëndësishëm vendorë dhe ndërkombëtarë, në fushën e mbrojtjes  dhe promovimit të të drejtave të njeriut në Kosovë.

Raporti i Dytë Njevjëçar mbi Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Kosovës për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian,2009-2015 vë në
pah të arriturat reale të përmbledhura për vitin 2011 nga përpjekjet e  institucioneve të Kosovës në nivel qendror dhe atë lokal.

Në Raport përfshihen edhe projektet e realizuara nga Qeveria e Kosovës me partnerët ndërkombëtarë, që dalin nga Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së 
Integrimit të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian (2009-2015) me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së këtyre komuniteteve.

 

...më shumë>>>

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


The-Strategy.org is a service to civil society, government, international and local stakeholders to support implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, which is the Kosovo government’s contract with these communities.This website has received support from the Czech Development Agency and People in Need, and is implemented by Balkan Sunflowers Kosova.