PDF  | Print |  E-mail

 

Ministria e Integrimit Evropian

MISIONI

Si një institucion i bazuar në dituri duke i bashkuar disa nga profesionistët më të mirë, misioni i ynë është mbështetja e tranformimit dhe reformave të Kosovës 
në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Ne e arrijmë këtë synim duke i harmonizuar politikat e Republikës, duke i radhitur ligjet e saj me ato të
Bashkimit Evropian dhe duke mbajtur një dialog gjithpërfshirës dhe të vazhdueshëm ndërmjet të dyjave, duke i përvetësuar standardet e larta të përsosmërisë,
diturisë, përgjegjësisë dhe transparencës. Ne jemi të përkushtuar të sjellim vlera unike evropiane si për qytetarët tanë poashtu edhe për institucionet qeveritare.

 

Download: English | Albanian | Serbian

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

MISIONI

Ministria e Zhvillimit Ekonomik e Republikës së Kosovës pëgatit dhe zbaton politika, të cilat nxisin rritjen dhe stabilitetin ekonomik, mundësojnë zhvillimin
e biznesit vendas, nxisin bashkëpunimin ekonomik për tërheqjen e investimeve të huaja, garantojnë konkurrencën dhe një treg të sigurt, sigurojnë një zhvillim
të qëndrueshëm dhe perspective të burimeve energjetike të minierave të vendit, sigurojnë zhvillimin e sektorit të telekomunikacionit dhe teknologjisë informative
si dhe garantojnë efiçiencë në administrimin e ndërmarrjeve publike.

 

Download: English | Albanian | Serbian

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria e Financave

MISIONI

Misioni i Ministrisë së Financave është sigurimi i menaxhimit të përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike si dhe të këshillojë Qeverinë e Kosovës
lidhur me politikat e saj ekonomike dhe fiskale. Përmirësimi i standardit të jetesës për të gjithë njerëzit në Kosovë synohet të arrihet përmes përkrahjes së një
mjedisi të qëndrueshëm dhe të shëndoshë për investime, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe me bazë të gjerë. Për më tepër, zhvillimi dhe zbatimi i politikave
të shëndosha makro-ekonomike do të vazhdoj në bashkëveprim me Kuvendin e Kosovës, Ministritë e linjës, Institucionet Ndërkombëtare Financiare dhe Donatorët.


Download: English | Albanian | Serbian

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Download: English | Albanian | Serbian


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Download: English | Albanian | Serbian

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria për Komunitete dhe Kthim

MISIONI

Zhvillon politika dhe promovon e zbaton ligje për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve dhe të pjesëtarëve të tyre,duke përfshirë të drejtën
për t’u kthyer, në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.Promovon krijimin e kushteve të përshtatshme për kthim dhe siguron një qasje ndaj kthimit
që bazohet në të drejta. Siguron udhëheqjen në krijimin e besimit, në aktivitetet për dialog dhe pajtimin ndërmjet komuniteteve dhe mbështet zbatimin e këtyre
aktiviteteve.


Download: English | Albanian | Serbian

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës

MISIONI

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) është Forcë e re, profesionale, shumetnike, lehtë e armatosur dhe e uniformuar e Sigurisë e cila i nënshtrohet kontrollit
demokratik civil. Misioni i FSK-së është që të kryej operacionet e reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacionet e mbrojtjes civile brenda Kosovës 
si dhe t’i ndihmoj autoriteteve civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Detyra të tilla do të përfshijnë operacionet e kërkim 
shpëtimit, mënjanimin e mjeteve shpërthyese, kontrollin dhe pastrimin e materieve të rrezikshme, zjarrfikjen, si dhe detyrat tjera të ndihmës humanitare.
FSK-ja do t’i përfaqësoj dhe mbroj të gjithë njerëzit e Kosovës.

 

Download: English | Albanian | Serbian

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministria e Drejtësisë

MISIONI

Roli dhe misioni i Ministrisë mbështetet në dispozitat ligjore, përkatësisht  në Nenin 18 (1) (Shtojca 1) të Rregullores së Qeverisë nr. 02/2011 për fushat
e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe dispozitave tjera në fuqi nga të cilat rrjedhin këto funksione dhe përgjegjësi,
si në vijim:

  1. Zhvillon politikën brenda fushës së saj të përgjegjësisë, mundëson përgatitjen dhe zbatimin e legjislacionit në fushën e drejtësisë
  2. Menaxhon çështjet administrative, financiare dhe buxhetore të Ministrisë
  3. Ushtron mbikëqyrje ekzekutive mbi tërë shërbimin korrektues dhe shërbimin sprovues, në pajtim me dispozitat në fuqi

 

Download: English | Albanian | Serbian

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministry of Public Administration

MPA mission
  • Create a modern, stable and impartial public administration serving citizens and businesses
  • Provide quality administrative services and functional infrastructure for government institutions
Download: English | Albanian | Serbian
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministry of Environment and Spatial Planning

History and purview of the Ministry of Environment and Spatial Planning

The mandate of the Ministry of Environment and Spatial Planning is defined by UNMIK Regulation No. 2002/5 and 2005/15. Within a frame of these regulations
the responsibilities are related to the creation and implementation of legislation on general management in the field of Environment, Water, Planning and
Construction of Housing. In order to do such of things, the Ministry has established the departments, institutes and the Environmental Protection Agency.

Download: English | Albanian | Serbian

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministry of Culture, Youth and Sport

Download: English | Albanian | Serbian

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministry of Health

Download: English | Albanian | Serbian

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministry of Foreign Affairs

Mission of Foreign Policy Kosovo Foreign Affairs Ministry’s mission is to formulate and implement Kosovo’s foreign policy, protect Kosovo interests vis-à-vis
other countries and international organizations.

Its mission also is to represent Kosovo abroad, preserve and protect immunities and privileges of diplomatic missions , persons whom they belong to in
accordance with international laws and conventions, develop and coordinate policies vis-à-vis other countries.

Ministry of Foreign Affairs promotes and protects Kosovo’s national cultural and economical policies.

 

Download: English | Albanian | Serbian

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The-Strategy.org is a service to civil society, government, international and local stakeholders to support implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo, which is the Kosovo government’s contract with these communities.This website has received support from the Czech Development Agency and People in Need, and is implemented by Balkan Sunflowers Kosova.